For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Mauritius National Day 2023 Video

Twa morisien

Ki to dan Karo
Lor bato
Pe get zoizo

To lor laplaz
Nene dan niaz
Divan maraz

Pe mont le morn
Dan lafwar Kat born
Divan to poison korn

To pe manz ar li
Kraz satini
Ek enn bon minn bwi

To abitie zwe kanet
Roul bisiklet
Ouswa vann boulet

Ki twenn labourer
Enn direkter
Enn simp ti traser

E to kontan moris

Nou swet twa

Enn bonn fet
Lindepandans